LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMI

Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecībās, kas veidojas starp SIA “Villa Joma”, Reģ. Nr. 40103361631, juridiskā adrese: Jomas ielā 90, Jūrmalā, LV-2015, un preču un pakalpojumu pircēju, kas veic kupona pirkumu interneta vietnē www.manaatlaide.lv.1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Mājaslapa – www.manaatlaide.lv;

1.2. Klients – persona, kas Mājaslapā izsaka vēlmi un iegādājas kuponu preču vai pakalpojuma saņemšanai;

1.3. Pārdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot Mājaslapu, pārdot savas preces vai pakalpojumus Klientam ar Starpnieka Mājaslapu un kuponu palīdzību;

1.4. Starpnieks – SIA “Villa Joma”, reģistrācijas numurs 40103361631, juridiskā adrese: Jomas ielā 90, Jūrmalā, LV-2015, kas caur Mājaslapu sniedz iespēju Klientiem iegādāties kuponus attiecīgo preču vai pakalpojumu saņemšanai;

1.5. Kupons – dokuments, ko Klients iegādājas pie Starpnieka, lai pēc tam varētu iegādāties Pārdevēja piedāvāto preci vai pakalpojumu par Mājaslapā norādīto cenu.

1.6. Kupona derīguma termiņš – laika periods, kurā Klientam ir tiesības izmantot Kuponu un iegādāties Pārdevēja preci vai pakalpojumu par Kuponā norādīto cenu.


2. Kuponu iegāde un maksa par pirkumu

2.1. Klients veic reģistrāciju Mājaslapā, ievadot pieprasīto informāciju;

2.2. Klients iesniedz pieprasījumu Kupona pirkumam Mājaslapā un veic maksu par Kuponu;

2.3. Pirkums par Kuponu tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir veicis par to samaksu;

2.4. Pēc samaksas par Kuponu veikšanu, Klientam tiek dota iespēja Kuponu izdrukāt;

2.5. Klients, ievērojot Kupona derīguma termiņu, pērk preci vai pakalpojumu no Pārdevēja, par cenu vai atlaidi, kāda tā ir norādīta Kuponā, vai atsevišķos gadījumos samaksā pilnu preces/pakalpojuma cenu kopā ar Kupona iegādi Mājaslapā, pēc tam saņemot preci no Pārdevēja.


3. Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam, reģistrējoties Mājaslapā, ir pienākums sniegt par sevi patiesu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā Starpniekam būtu iespēja sakontaktēties ar Klientu;

3.2. Klientam ir pienākums rūpēties, lai izmantotais lietotājvārds (e-pasts) un parole, ko Klients izmanto, lai ienāktu Mājaslapā, nenonāk trešo personu rīcībā.

3.3. Klientam, kurš ir veicis Kupona pirkumu, ievērojot Kupona derīguma termiņu, ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja, lai attiecīgā prece vai pakalpojums tiktu pārdota par Kuponā norādīto cenu;

3.4. Klientam, ja viņš ir fiziska persona un atzīstams par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības atbilstoši šo noteikumu 5.sadaļai.

3.5. Gadījumā, ja Klientam ir sūdzības par Starpnieku, kas saistītas ar Kupona iegādi, Klientam ir tiesības pieteikt sūdzību, nosūtot to uz Starpnieka e-pastu vai juridisko adresi.

3.6. Klients, ja viņš ir fiziska persona un ir atzīstams par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Klients iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un Klients pieņēmis attiecīgo preci.

3.7. Ja ražotājs vai Pārdevējs pakalpojumam ir devis garantiju, Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Klienta pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

3.8. Gadījumos, kad Klientam nav iespējams sazināties ar Pārdevēju, Klientam ir tiesības vērsties pie Starpnieka ar lūgumu palīdzēt Klientam sazināties ar Pārdevēju jautājuma risināšanai.


4. Starpnieka tiesības un pienākumi

4.1. Starpnieks uzņemas garantēt Klientam pieeju Mājaslapā, kā arī iespēju Klientam saņemt iegādāto Kuponu;

4.2. Starpnieks apņemas nenodot trešajām personām Klienta personīgos datus, elektronisko adresi un neizpaust citu konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad to pieļauj LR likumdošana un tas ir nepieciešams, Kuponu iegādei un apmaiņai pret Pārdevēja preci vai pakalpojumu;

4.3. Starpniekam ir tiesības atteikt Klientam reģistrāciju Mājaslapā, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. Tāpat Starpniekam ir tiesības dzēst Klienta jau izveidotu profilu Mājaslapā, ja Klients neievēro šos noteikumus vai rīkojas pretēji labas ticības principiem. Klienta profila dzēšana no Mājaslapas neatņem viņam viņa likumīgās tiesībās kā arī neatbrīvo viņu no saistībām pret Starpnieku, ja tādas ir.

4.4. Starpniekam, pēc Klienta reģistrēšanās Mājaslapā, ir tiesības sūtīt uz Klienta e-pastu komerciālus ziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu informāciju, kas piedāvāta Mājaslapā, ja Klients pēc reģistrēšanās Mājaslapā no šādu ziņojumu saņemšanas nav atteicies.

4.5. Starpnieka pienākums ir sniegt Klientam Pārdevēja norādīto informāciju par preci vai pakalpojumu. Starpniekam, iespēju robežās, ir jāpārliecinās, vai Pārdevēja piedāvātā prece vai pakalpojums atbilst patiesībai. Gadījumā, ja Starpnieks pats konstatē Pārdevēja preces vai pakalpojuma neatbilstību informācijai, kāda tiek norādīta Mājaslapā, Starpnieks vispirms sazinās ar Pārdevēju, lai šo informāciju labotu, vai gadījumā, ja informāciju nav iespējams labot, paziņo par to Klientam, lai vienotos par tālāko rīcību vai naudas atgriešanu Klientam.

4.6. Gadījumos, kad Klientam neizdodas sazināties ar Pārdevēju, lai izteiktu savas pretenzijas par kādu Pārdevēja sniegto preci vai pakalpojumu, Starpniekam iespēju robežās ir pienākums palīdzēt Klientam sazināties ar attiecīgo Pārdevēju.

4.7. Gadījumos, kad Klients kļūdas vai nezināšanas dēļ ir nosūtījis jebkādu ziņojumu Starpniekam, bet tas būtu bijis adresējams Pārdevējam, Starpnieka pienākums ir par to nekavējoties paziņot Klientam un, ja iespējams, uzreiz pārsūtīt ziņojumu Pārdevējam. Ja ziņojums ir atteikuma tiesību izmantošana, tad nosūtīšana Starpniekam neietekmēs atteikuma tiesību termiņu ievērošanu.

4.8. Starpniekam ir tiesības vienpusēji grozīt šo noteikumu punktus, par to paziņojot Klientam.


5. Atteikuma tiesības

5.1. Atteikuma tiesību noteikumi ir piemērojami Klientiem, kas ir fiziskas personas un ir atzīstamas par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Uz Klientiem, kas nav atzīstami par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, attiecas vispārīgie Civillikuma noteikumi par saistību tiesībām.

5.2. Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Starpniekam vai Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Klientu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

5.3. Klientam ir tiesības atteikties no Kupona iegādes 14 dienu laikā no kupona saņemšanas savā Mājaslapas kontā brīža, ja Kupons nav ticis izmantots. Kupons tiek uzskatīts par izmantotu ar brīdi, kad Klients, uzrādot kuponu vai izmantojot tajā norādītos identifikācijas numurus, saņem preci vai pakalpojumu par Kuponā norādīto cenu.

5.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības attiecībā uz Kuponu, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) ir jāinformē Starpnieks par lēmumu atteikties no šā līguma. Klients atteikuma paziņojumam var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu pieejamu Mājaslapā, bet tas nav obligāti.

5.5. Klientam ir tiesības atteikties no pirkuma par preci vai pakalpojumu 14 dienu laikā:

5.5.1. Par preci – no dienas, kad Klients preci fiziski saņēmis savā valdījumā. Gadījumos, kad Klientam jāsaņem vairākas preces vai prece tiek sūtīta vairākās daļās – no dienas, kad saņemta pēdējā prece vai pēdējā preces daļa;

5.5.2. Par pakalpojumu – no dienas, kad līgums par pakalpojumu noslēgts.

5.6. Lai Klients izmantotu atteikuma tiesības attiecībā uz preci vai pakalpojumu, ko tas iegādājies ar Kuponu, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no šā līguma.

5.7. Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā attiecībā uz precēm, Klienta pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pārdevējam, nosūtīt vai nodot preci atpakaļ Pārdevējam viņa tirdzniecības vietā vai juridiskajā adresē.

5.8. Ja Klients viennozīmīgi izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no parastā preces piegādes veida, kurš ir vislētākais no Pārdevēja piedāvātajiem, Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Klientam izmaksas, kuras pārsniedz ar parasto preces piegādes veidu saistītās izmaksas. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ vai ja prece līguma noslēgšanas brīdī ir piegādāta Klienta dzīvesvietā un tās īpašību dēļ to nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.

5.9. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Klients nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Starpnieks vai Pārdevējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.10. Ja Klients izmantos savas atteikuma tiesības, ievērojot atteikuma tiesību izmantošanas termiņus un noteikumus, Pārdevējs atmaksās Klientam viņa samaksāto naudu par preci vai pakalpojumu kā arī preces piegādes izdevumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs būs ticis informēts par Klienta lēmumu atteikties no līguma. Šajā gadījumā Klientam ir tiesības vērsties pie Starpnieka un lūgt viņam atgriezt arī samaksāto naudu par kuponu.

5.11. Gadījumos, kad Klients par preci vai pakalpojumu ir samaksājis uzreiz Mājaslapā vienlaikus ar Kupona iegādi, Klients atteikuma tiesības adresē Starpniekam un visu atmaksu par iegādāto preci vai pakalpojumu veiks Starpnieks, ievērojot šo noteikumu 5.10.punktā minētos noteikumus un termiņus.

5.12. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

5.12.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Klients ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

5.12.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

5.12.3. prece tiek izgatavota pēc Klienta norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

5.12.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

5.12.5. Klients ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5.12.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

5.12.7. Klients ir pieprasījis Pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs, ierodoties pie Klienta, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

5.12.8. Klients ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

5.12.9. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

5.12.10. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

5.12.11. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

5.13. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, uz kuriem neattiecas noteikumi par distances līgumu, un proti:

5.13.1. kompleksiem tūrisma pakalpojumu līgumiem;

5.13.2. brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumiem, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumiem, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai ilgtermiņa brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumiem un brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību apmaiņas līgumiem;

5.13.3. pasažieru transporta pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja distances līguma slēgšanai izmanto elektroniskos līdzekļus un patērētājam ir pienākums veikt tūlītēju samaksu;

5.13.4. līgumiem par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā;

5.13.5. līgumiem, kas noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

5.13.6. līgumiem, kas noslēgti ar elektronisko sakaru komersantu, izmantojot publisko taksofonu, par publiskā taksofona izmantošanu vai kas noslēgti, lai izmantotu vienu patērētāja veiktu tālruņa, interneta vai faksa savienojumu;

5.13.7. finanšu pakalpojumiem;

5.13.8. līgumiem par nekustamā īpašuma vai ar to saistīto tiesību iegādi vai nodošanu;

5.13.9. līgumiem par jaunu ēku būvniecību vai esošu ēku būtisku pārbūvi un dzīvojamo telpu īres līgumiem;

5.13.10. līgumiem, kas noslēgti ar notāriem, tiesu izpildītājiem vai citām valsts amatpersonām pielīdzināmām personām.


6. Noslēguma noteikumi

6.1. Šo noteikumu teksta sadalīšana punktos, apakšpunktos un sadaļās, kā arī to virsraksti neietekmē teksta svarīgumu un juridisko spēku, bet ir pielietoti vienīgi ērtības un pārskatāmības labad.

6.2. Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem vai tā daļa kļūst par spēkā neesošu vai neizpildāmu tādu iemeslu dēļ, ko puses nevar novērst saprātīgiem līdzekļiem, tas neietekmē pārējo šo noteikumu nosacījumu spēkā esamību un darbības laiku.

6.3. Klienta un Starpnieka saziņa notiek elektroniskā formā ar e-pasta palīdzību uz adresēm, ko Starpnieks ir norādījis Mājaslapā, bet Klients norādījis reģistrējoties. Ziņojums tiek uzskatīts par saņemtu ne vēlāk kā trešajā dienā pēc e-pasta nosūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā Klients var sazināties ar Starpnieku rakstot uz Starpnieka Mājaslapā norādīto pasta adresi vai zvanot uz norādīto kontakttālruni.

6.4. Gadījumā, ja Klients nav saņēmis Kuponu 3 stundu laikā pēc tam, kad Klients ir samaksājis par to naudu, kā arī, ja Klients gaida kādu citu atbildi, kas Starpniekam būtu bijis jāsniedz elektroniski, bet Klients to nav saņēmis, Klienta pienākums ir par to informēt Starpnieku telefoniski.

6.5. Ja starp Klientu un Starpnieku rodas strīds, puses to cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, puses strīdu risina ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai LR tiesas palīdzību, kā to nosaka LR likumdošana.

6.6. Šie noteikumi ir spēkā ar brīdi, kad Klients sāk lietot Mājaslapu un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr Klientu un Starpnieku saista tiesiskas attiecība

6.7. Šie noteikumi ir apstiprināti un stājas spēkā 2015.gada 27.novembrī.


Atteikšanās formas veidlapas paraugs kuponam/precei/pakalpojumam

Error

Aizvērt

Ātra apmaksa pa telefonu

Title

Message
OK
Kļūda: Adrese netika atrasta
ATJAUNOT PAROLI »

Parole tika nosūtīta
uz Jūsu norādīto e-pastu!

PĀRBAUDIET SAVU PASTKASTĪTI!